Çift Anadal / Yandal

2017-2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ ÇİFT ANADAL / YANDAL ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENCİ ALACAĞI FAKÜLTE/BÖLÜM

ÇİFT ANADAL

KONTENJAN

YANDAL

KONTENJAN

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ENDÜSTRİ MÜH.

5 (Beş)

10 (On)

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ/İNŞAAT MÜH.

5 (Beş)

10 (On)

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /İMALAT MÜH.

5 (Beş)

5 (Beş)

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /ENERJİ MÜH.

5 (Beş)

5 (Beş)

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/KİMYA MÜH.

5 (Beş)

-

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ /AĞAÇİŞLERİ END. MÜH.

MİMARLIK  FAKÜLTESİ/MİMARLIK BÖLÜMÜ

5 (Beş)

-

 

ÇİFT ANADAL PROGRAMI :
MADDE  17- (1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile 60 krediden az olmamak üzere çift anadal programı  açılabilir.


(2) Öğrencilerin çift anadal ikinci diploma programına kabulü o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.


(3) Aynı anda birden fazla çift anadal ikinci diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ikinci diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.


(4) Çift anadal ikinci diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında çift anadal ikinci diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

(6) Yetenek  sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde  yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 

Başvuru süresi
MADDE 18- (1) Öğrenci çift anadal ikinci diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminin başında başvurabilir.
 

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler çift anadal ikinci diploma programına başvurabilirler.
 

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 

(4) Anadal lisans programında not ortalaması 100 üzerinden altmışın altına düşen öğrencinin çift anadal ikinci diploma programından kaydı silinir.
 

(5) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye çift anadal ikinci lisans programının lisans diploması verilemez.
 

(6) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal ikinci diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal ikinci diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla üç dönem uzatılabilir.
 

(7) Öğrenci kendi isteği ile çift anadal ikinci lisans programını bıraktığında sadece başarılı olduğu dersler not çizelgesinde gösterilir.
 

(8) Çift  anadal  programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal ikinci diploma programından kaydı silinir. Ancak, bu dersler genel not ortalaması hesabına katılmaz ve bu derslerin kredileri anadal diploma programına sayılmaz.
 

(9) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, çift anadal transkript belgesinde gösterilir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE ÇİFT ANADAL YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKEN DERSLER

 

 

Ders Kodu

 

Bölüm

Dersleri

 

Ders

Kredi

Endüstri Müh.

Bölümü

(Müh.Fak.)

İnşaat Müh.

Bölümü

(Tek. Fak.)

İmalat

Müh.

Bölümü

(Tek. Fak.)

Kimya Müh.

Bölümü

(Müh. Fak.)

AEM 101

Ağaç Dendrolojisi ve Anatomisi

3

X

X

X

X

AEM 102

Ağaç Malzeme Fiziği

3

X

X

X

X

AEM 104

Ahşap Ürün Tasarımına Giriş

3

X

X

X

X

AEM 106

Ağaç İşleme Makineleri

3

X

X

X

X

AEM 108

Ağaç Kimyası

2

X

X

X

X

AEM 201

Bilgisayar Destekli Tasarım-I

3

X

X

X

X

AEM 205

Ergonomi

2

X

X

X

X

AEM 207

Ahşap Ürün Konstrüksiyonu

2

X

X

X

X

AEM 209

Kereste Üretimi ve Kurutma

2

X

X

X

X

AEM 211

Üretim Teknolojisi-I

5

X

X

X

X

AEM 202

Bilgisayar Destekli Tasarım-II

3

X

X

X

X

AEM 204

Ahşap Sistemler Mukavemeti

3

X

X

X

X

AEM 206

Yapışma Teorisi ve yapıştırıcılar

2

X

X

X

X

AEM 208

Ahşap Yapı Elemanları

2

X

X

X

X

AEM 210

Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi

3

X

X

X

X

AEM 212

Üretim Teknolojisi-II

5

X

X

X

X

AEM 303

Üst Yüzey İşlemleri

3

X

X

X

X

AEM 305

Ağaç Malzeme Koruma Teknikleri

2

X

X

X

X

AEM 309

Tasarım- Proje-I

3

X

X

X

X

AEM-308

Üretim Sistemleri

2

X

X

X

X

AEM 310

Tasarım-Proje-II

3

X

X

X

X

AEM 404

Kalite Yönetimi

2

X

X

X

X

AEM 408

Tasarım Proje -III

3

X

X

X

X

SEÇMELİ DERSLER

AEM 314

Maliyet Analizi

2

X

X

X

X

AEM 316

Ticari Yabancı Ağaç Türleri

2

X

X

X

X

Ara Toplam Kredi

68

68

68

68

68

Genel Toplam Kredi

68

68

68

68

68

 

YANDAL PROGRAMI :
 

MADDE 19- (1) Yükseköğretim kurumları esaslarını ve başvuru koşullarını ilgili kurullarının teklifi ve senatolarının onayı ile belirleyerek,  yandal  programları düzenleyebilir.
 

(2) Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.
 

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 

 (4) Başvurular, o programın yürütüldüğü ilgili kurullar tarafından değerlendirilir.
Başvuru süresi
 

MADDE  20

(1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncüen geç altıncı döneminin başında başvurabilir.
 

(2) Yandal programına, başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.

Krediler
 

MADDE  21 –(1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, anadal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında en az 12 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır ve ilgili kurulların onayına sunulur.
 

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili kurulların kararı ile en fazla iki dönem ek süre tanınır.
 

Mezuniyet
MADDE 22– (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.
(2) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
(3) Yandal programından ayrılan öğrenci, başarısız olduğu dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Bu öğrencilerin alıp başarılı oldukları dersler, anadal programının zorunlu derslerinden olmaması koşuluyla, ilgili yönetim kurulunun kararı ile seçimlik dersler yerine sayılabilir.

(4) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE YANDAL YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN ALMASI GEREKEN DERSLER

 

Ders Kodu

 

Bölüm

Dersleri

 

Ders

Kredi

Endüstri Müh.

Bölümü

(Müh.Fak.)

İnşaat Müh.

Bölümü

(Tek. Fak.)

İmalat Müh.

Bölümü

(Tek. Fak.)

Enerji Müh.

Bölümü

(Tek. Fak.)

AEM 101

Ağaç Dendrolojisi ve Anatomisi

3

X

X

X

X

AEM 211

Üretim Teknolojisi-I

5

X

X

X

X

AEM 106

Ağaç  İşleme Makineleri

3

X

X

X

X

AEM 102

Ağaç Malzeme Fiziği

3

X

X

X

X

AEM 207

Ahşap Ürün Konstrüksiyonu

2

X

X

X

X

AEM 209

Kereste Üretimi ve Kurutma

2

X

X

X

X

AEM 205

Ergonomi

2

X

X

X

X

AEM 210

Tabakalı Ağaç Malzeme Teknolojisi

3

X

X

X

X

AEM 206

Yapışma Teorisi ve yapıştırıcılar

2

X

X

X

X

AEM 208

Ahşap Yapı Elemanları

2

X

X

X

X

AEM 201

Bilgisayar Destekli Tasarım-I

3

X

X

X

X

AEM 310

Tasarım Proje II

2

X

X

X

X

AEM-309

Tasarım Proje I

2

X

X

X

X

AEM 408

Tasarım Proje -III

2

X

X

X

X

AEM 414

Ahşap Ürünler Pazarlaması Seçmeli

2

X

X

X

X

Ara Toplam Kredi

38

38

38

38

38

Genel Toplam Kredi

38

38

38

38

38