Ders İçerikleri - Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü
Ders İçerikleri

AEM 111 AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2 AKTS 2

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği mesleğinin tarihçesi; Ağaçişleri Endüstri Mühendisliğinin tanımı, diğer mühendislik disiplinleri arasındaki yeri ve önemi; Bilim ve teknolojideki gelişmelerin Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği üzerindeki etkileri; Dünyada ve Türkiye'de Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Eğitimi; Ağaçişleri Endüstri Mühendislerinin çalışma alanları ve öğrencilerin bu alanlara yönlendirilmesi; Hammadde, enerji, insan kaynakları, ve teknolojik imkanlar; Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili endüstrinin incelenmesi ve geleceğe ilişkin projeksiyonlar; Seçilen bazı prosesler üzerine çalışmalar.

AEM 112 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2+2) 3 AKTS 2

Programlamaya giriş. Algoritmalar ve akış diyagramları. Basic dilinin yapısı ve özellikleri. Değişkenler, operatörler, işlem öncelikleri. Temel giriş/çıkış fonksiyonları, şart ifadeleri, döngüler. Örnek programlar.

AEM 113 AĞAÇ DENDROLOJİSİ VE ANATOMİSİ (3+0) 3 AKTS 3

Bitki sistematiği; Hücre; Meristem doku; Kambiyum; Yıllık halkalar; Koruyucu doku; Destek doku; İletim dokusu; İğne yapraklı (gymnospermae) ve geniş yapraklı (angiospermae) odunların anatomik yapıları; Depo dokuları; Odun kusurları ve bunların teknolojik özelliklere etkisi; Odunun dayanıklılığı ve direnci üzerine etki eden faktörler; Gymnospermaelerin sistematiği; Angiospermaelerin sistematiği; Ülkemizde yetişen kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, ladin, sedir, kayın, meşe, karaağaç, gürgen, dişbudak, akçaağaç, adi ceviz, ıhlamur, kavak, kestane, okaliptüs ve benzeri ağaç türlerinin botanik özellikleri ve yayılışları.

AEM 114 AHŞAP ÜRÜN TEMEL TASARIMI (2+2) 3 AKTS 2

Tarihsel süreçte tasarım olgusu. Mobilya, tasarım ve mobilya tasarımı. Tasarım ve sanat tarihi, mobilya tasarımını etkileyen faktörler. Sanatların ayrışımı, sanat, estetik vb. temel kavramlar, çevresel tasarımda düzeyler. Temel tasarım elemanları: nokta, çizgi, yön. Mobilya ve mekanda örnekler. T.T. elemanları: ölçü, ölçü ile ilgili kavramlar, mobilya tasarımında ölçü kriterleri, altın sayılar, altın oran, aralık. T.T. elemanları: Biçim, biçimin psikolojik etkileri, temel biçimler, kavramlar, mobilyada form. TT elemanları: Renk, kavramlar, renklerin mobilya ve mekandaki psikolojik etkileri. TT elemanları: Doku, kavramlar, mobilya ve mekanda doku, değer, kavramlar, mobilyada mekanda ton değeri, ışık-gölge, hareket. TT ilkeleri: tekrar, mobilya ve mekanda ritm, uygunluk ve zıtlık kavramları. TT ilkeleri: egemenlik, hiyerarşi, denge, kavramlar, mobilya ve mekanda örnekler. TT İlkeleri: birlik, mobilya ve mekanda birlik kavramları, temel denge tipleri, mobilya ve mekanda organizasyon ilkeleri. Mobilya ve dekorasyonda temel konstrüksiyonlar ve birleştirmelerin çizimi.

AEM 115 TEKNİK RESİM (2+2) 3 AKTS 3

Çizgi, yazı ve rakamlar. İzdüşüm kavramı ve kapsamı. Temel izdüşüm düzlemleri. Nokta, doğru, düzlem ve cisimlerin izdüşümü. Cisimlerin arakesitleri. Cisimlerde temel açınım prensipleri. Perspektif çeşitleri.

AEM 117 MALZEME BİLİMİ (2+0) 2 AKTS 2

İşlevlerine, şekillenmelerine, fiziksel ve kimyasal yapılarına göre malzemeler, malzemenin atomik yapısı, malzemeye asitlerin, bazların, tuzların ve gazların etkisi, birim ağırlık, özgül ağırlık, porozite/kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği, iç kuvvetler ve gerilmeler, eksenel çekme/basınç gerilmeleri, eğilme/kayma/ kesme ve emniyet gerilmesi kavramları, aşınma, çarpma, sertlik, yorulma, sünme ve kırılma işi, ısı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve teknolojik özelliklere ilişkin hesaplar.

AEM 201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - I (2+2) 3 AKTS 4

Tasarım süreci, güncel CAD programlarının tanıtımı, koordinat girişleri, temel çizim komutları, düzenleme komutları ve uygulama­lar, kesitler ve tarama komutları, ölçülendirme, yaz­dırma ve çizdirme komutları, 3 Boyutlu tasarıma giriş ve tasarım metotları. Modelleme uygulamaları.

AEM 203 STATİK (3+0) 3 AKTS 3

Newton kanunları, denge, boyutlar ve birimler. Bileşke vektör, vektörleri bileşenlerine ayırma, kesişen ve aynı düzlemdeki vektörler. Vektörleri dik bileşenleri. Newton kanunları, bir noktanın dengesi, serbest cisim diyagramları, 3 boyutta kuvvetler. İç ve dış kuvvetler, vektörler, moment, Varignon teoremi. Düzlem problemler, serbest cisim diyagramları, mesnet tipleri, stabil olmayan, belirli ve belirsiz sistemler, iki ve üç kuvvet cisimleri, uzay problemleri. Ağırlık merkezleri, eğriler ve alanlar, kompozit alanlar ve 3b cisimler, yayılı yükler, hidrostatik basınç, hacimlerin merkezleri. Stabil olmayan, statikçe belirli ve belirsiz çerçeveler, serbest cisim diyagramları, reaksiyon kuvvetleri. Kafes tipleri, statikçe belirli ve belirsiz kafesler, serbest cisim diyagramları, kesme yöntemi ve düğüm noktası yöntemi: Çerçeve kesimleri, iç kuvvetlerin tanımları ve belirlenmesi tipleri, Gerber kirişleri, iç kuvvetlerin tanımları ve belirlenmesi. Kesme kuvveti, eğilme momenti ve normal kuvvet diyagramları. Alan ve kütle atalet momentleri, paralel eksen teoremi.

AEM 205 ERGONOMİ (2+0) 2 AKTS 3

Ergonomi biliminin tarihçesi, insan ve ihtiyaçları, insan boyutları, insan vücudundan hareket sisteminin alt yapısı, davranışların biyolojik temelleri, insanın çevresini tanıması, algılaması, antropometri, yaşama eylem alanlarında kritik ölçüler, konut mekanlarında önerilen kritik ölçüler, seçilmiş işletmelerde temel eylemler ve önerilen kritik ölçüler, fiziksel çevre koşullarının mekanlarda konfor açısından incelenmesi. Endüstriyel üretim ortamlarında yakın çevrenin verimlilik açısından düzenlenmesi.

AEM 215 AHŞAP ÜRÜN KONSTRÜKSİYONU (2+1) 2 AKTS 2

Mobilyaların sınıflandırılması; Mobilya üretiminde kullanılan  malzemelerin konstrüksiyonel yapısı; Tabla detayları: en birleştirmeler, boy birleştirmeler, levha esaslı tabla detayları; Dolap köşe birleştirmeler; Dolap ara birleştirmeler; Çerçeve köşe birleştirmeler; Çerçeve ara birleştirmeler; ayak-kayıt birleştirmeler; Ağaçişleri teknik resminin özellikleri; Basit projelendirme çalışmaları; Özel birleştirme elemanları.

AEM 217 KERESTE ÜRETİMİ VE KURUTMA (2+0) 2 AKTS 3

Ağacın ormandan kesilmesi; tomruklama ve tomruklarda sınıflandırma; Tomrukların taşınması; Tomrukların depolanması, korunması ve tomruk parkı; Tomruk biçme tesisleri ve biçme makineleri; Kereste parkı; İstifleme; İstif türleri ve kerestelerin korunması; Kerestelerin kurutulması; Kurutmada etkili olan (hava ile, malzeme ile ve yöntem ile ilgili) faktörlerin tanıtılması; Kurutma yöntemleri: teknik ve doğal kurutma yöntemleri; Kurutma programları; Kurutma kusurları; Kurutma fırınları ile ilgili hesaplar ve kurutma fırınlarında konstrüksiyon ve tasarım.

AEM 219 AĞAÇ KİMYASI (2+0) 2 AKTS 2

Odunun kimyasal yapısı; Odunun esas ve yan bileşikleri; Odunun temel bileşimi; Kimyasal bileşiklerin hücre çeperindeki dağılışı; Selüloz, hemiselüloz ve ligninin yapısal özellikleri; Kabuk yapısı; Alifatik bileşikler (yağlar ve mumlar), terpenler, terpeneoidler ve fenolik ekstraktifler; Odun kömürü; Odun gazı; Odun ununun elde edilişi ve kullanım yerleri; Odunun kuru destilasyonu; Selüloz ve kağıt üretiminde mekanik ve yarı kimyasal yöntemlerle odun hamuru üretimi; Atık kağıtların yeniden değerlendirilmesi; Reçine, sığlayağı, tanen, mantar, mazı, defne yağı/yaprağı, palamut kadehi-tırnağı ve özü, çam fıstığı, kestane ve ıhlamur çiçeği gibi yan ürünlerin üretimi ve kullanış yerleri.

AEM 221 AĞAÇ MALZEME FİZİĞİ (2+1) 3 AKTS 2

Ağaç malzeme fiziğinin kapsamı; Fiziksel ve mekanik ağaç malzeme özelliklerini belirlemek için oluşturulmuş ulusal ve uluslararası standartlar; Ağaç malzemede hacim-ağırlık ilişkisi: özgül ağırlık ve hacim-ağırlık değeri ve bunlara etki eden faktörler; Ağaç malzeme-su ilişkileri: rutubet miktarı ve değişik yöntemlerle belirlenmesi, lif doygunluğu noktası (LDN), su alma (adsorpsiyon) ve su verme (desorpsiyon), LDN üzerindeki ve LDN altındaki  su difüzyonu, kapilarite, bir difüzyon problemi olarak ağaç malzemede kurutma süresi ve bunu etkileyen faktörler; Ağaç malzemede daralma ve genişleme; Permeabilite (geçirgenlik); Ağaç malzemenin termik, elektriksel ve akustik özellikleri; Ağaç malzemenin mekanik özellikleri: ağaç malzemenin elastik özellikleri ve bunu etkileyen faktörler, liflere paralel ve dik yönde çekme direnci, liflere paralel ve dik yönde basınç direnci, eğilme direnci, şok (dinamik eğilme) direnci, torsiyon (burulma) direnci, makaslama direnci, aşınma direnci, sertlik.      

AEM 222 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II (2+2) 3 AKTS 4

Sektörel CAD yazılımlarında modelleme uygulamaları, modellerin kap­lan­ması, ışık ve gölgeler, standart elemanların modele eklenmesi, pafta hazırlama, kesit ve detay­lar, diğer programlarla ilişkiler, görsel sunum (render), animasyon uygula­maları.

AEM 224 AHŞAP SİSTEMLER MUKAVEMETİ (3+0) 3 AKTS 4

Mukavemetin temel kavramları, Mobilya ve diğer ahşap sistemlerde yapısal (konstrüksiyon) analiz, Mobilya ve diğer ahşap sistemlerde mukavemet hesapları.

AEM 226  YAPIŞMA TEORİSİ VE YAPIŞTIRICILAR (2+0) 2 AKTS 2

Giriş, Yapışma teorisi ve tanımlar, Tutkal tabakasının oluşumunu etkileyen faktörler, Yapışmayı etkileyen ağaca ait faktörler, Yapışmayı etkileyen tutkala ait faktörler, Yapışmayı etkileyen prese ait faktörler, Tutkallama hataları ve yapışma kalitesi Tutkalların çeşitleri, Doğal tutkallar ve özellikleri Yapay tutkalları ve özellikleri, Pres çeşitleri ve özellikleri, Tutkallamada test teknikleri.

AEM 228 AĞAÇ MALZEME KORUMA TEKNİKLERİ   (2-0) 2 AKTS 2

Giriş ve genel bilgiler; Ağaç zararlıları ve ağaç malzemenin  biyolojik bozunması; Ahşap malzemenin korunması ile ilgili ön hazırlıklar; koruma ile ilgili basınçlı, basınçsız ve özel yöntemler; Koruyucu maddeler; Yanmaya karşı koruma; Boyutsal stabilizasyon.

AEM 230 TABAKALI AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ (3+0) 3 AKTS 3

Kereste yumuşatma yöntemleri, Kaplamalar ve kaplama elde etme yöntemleri; Kaplamaların kurutulması; Kaplamaların mobilyada kullanım özellikleri; Tutkallar ve tutkallama yöntemleri; Kontrplaklar ve üretim yöntemleri; Kontrplakların mobilyada kullanım özellikleri; Kontrtablalar ve üretim yöntemleri; Kontrtablaların mobilya üretiminde kullanım teknikleri; Plastik laminatlar; Yonga levha üretimi ve kalıplanmış, çimentolu, genel amaç, alçılı, kaplamalı, okal, yönlendirilmiş yonga levhalar; Yonga levhaların mobilya üretiminde kullanım teknikleri;  Lif levhalar ve hafif, orta yoğun ve sert ve çok sert lif levha üretimi; Lif levhaların mobilya üretiminde kullanım teknikleri; Dolgu levhalar.

AEM 232 AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ (2+1) 3 AKTS 3

Kesme teorisi ve yöntemleri, makine atölyelerinin genel yapısı, fiziki donanımları ve çalışma ortamını etkileyen faktörler, toz ve talaş toplama sistemleri, ısıtma ve aydınlatma sistemleri.Temel işlem makineleri ve yardımcı elemanlar, biçme makineleri, kesme makineleri, delik makineleri, zımparalama makineleri, tornalama  makineleri. Presler, bileme,kaynak ve çapraz verme makineleri, el makineleri. Seri üretim makineleri. Metal, plastik, cam, mermer vb.işleyen makineler.

AEM 236 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ - I (2+2) 3 AKTS 3

Ahşap ürün üretiminde  kullanılan temel birleştirmelerin örnek işler üzerinde ahşap işleme makineleriyle yapımı yoluyla öğrencilere makinelerde çalışma becerisi kazandırma; Her bir makinede çıktı kalitesini etkileyen faktörleri kavratma,  Makinelerin elemanlarını, ayarlarını ve kesici değişimini öğretme; Kesicilerin bilenmesini öğretme; Bağlantı elemanları ve aksesuarları  öğretme; Masif ağırlıklı (Düz, eğmeçli, tornalı, süslemeli parçalar ihtiva eden) örnek iş yapımı; panel ağırlıklı örnek iş yapımı.

AEM 323 AHŞAP YAPI ELEMANLARI (2+0) 2 AKTS 2

Yapının tanıtılması ve sınıflandırılması. Ahşap yapıda standartlar, simgeler ve kısaltmalar. Temeller. Döşemeler. Kolonlar ve kirişler. Duvarlar. Merdivenler. Çatılar. Ahşap tavan, duvar ve döşeme kaplamaları. Pencereler. Kapılar. Bölmeler. Büyük dolaplar.

AEM 324  YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI   (3+0) 3 AKTS 3

Doğrusal cebire giriş; Matris ve determinant; Doğrusal programlama: grafiksel ve simpleks çözüm yöntemi; Dualite; Duyarlılık analizi; Ulaştırma modeli; Atama problemi; Karar teorisi ve analizi; Oyunlar teorisi; Bekleme hattı (kuyruk) sistemlerinin analizi; Envanter (stok) kontrol; Şebeke analizi (proje planlama tekniği); Tahmin; Yenileme; Simülasyon; Dinamik programlama.

AEM 325 ÜSTYÜZEY İŞLEMLERİ (3+0) 3 AKTS 3

Üstyüzey işlemlerinin tanımı ve amaçları, Üstyüzey işlemlerinin türleri, ağaç malzemenin üstyüzey işlemlerine etkileri, , ağaç malzemenin üstyüzey işlemlerine hazırlanması, tutkal lekeleri ve reçinelerin üstyüzey işlemlerine etkisi, renk açma işlemlerinin teknik yönü ve uygulaması, renklendirme işlemlerinin amaçları, ağaç boyalarının teknik özellikleri, renklendirme işleminde ağaç boyalarının uygulama teknikleri. Koruyucu katmanın tanımı ve önemi, film oluşumunun esasları, vernik sistem­leri, kesikli ve sürekli üretimde cila atelyelerinin ku­ruluşu ve düzenlenmesi.

AEM 326 ÜRETİM SİSTEMLERİ ( 2+0) 2 AKTS 2

Üretim ve üretim sistemleri ile ilgili temel kavramlar, Sistem yaklaşımı ve üretim sistemleri, Üretim sistemlerinde tarihi gelişim, Stok politikasına göre üretim sistemleri (stoğa-siparişe-siparişe göre montaja dönük üretim sistemleri), Ürün çeşidi, üretim ve üretim akışına göre üretim sistemleri (Proje, parti, sürekli ve akış tipi üretim sistemleri), İtme-çekme (kanban) sistemleri, Grup teknolojisi (GP) üretim sistemi, Hücresel üretim sistemi, Tam zamanında (JIT) üretim sistemi, Esnek üretim sistemleri, Optimum üretim sistemi, Yalın Üretim sistemi, Bilgisayarla bütünleşik üretim sistemi, Üretim sistemleri karar modelleri.

AEM 327 TASARIM PROJE I (2+2) 3 AKTS 3

Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilen mobilyaların (Çerçeve, kutu ve kombine konstrüksiyonlu mobilyalar) tasarımı ve projelendirilmesi.

AEM 328 TASARIM PROJE II (2+2) 3 AKTS 3

Ahşap ve ahşap esaslı malzemelerden üretilen yapı elemanlarının (Merdiven, kapı, pencere, duvar-zemin ve tavan kaplamaları, sauna, kameriye vb.) tasarımı ve projelendirilmesi.

AEM 329 İŞ ETÜDÜ   (2-0) 2 AKTS 2

İş etüdüne giriş; Metot (hareket) etüdü ve metot etüdünün aşamaları; İnsan, işyeri ve kullanılan alet-ekipman ile ilgili olarak hareket etüdü ilkeleri; Zaman analizi ve zaman analiz teknikleri; Kronometre yöntemi; İş örneklemesi; Standart zaman verileri ve formüller; Önceden belirlenmiş zaman standartları; Psikolojik iş ölçüm yöntemleri.

AEM 330 GİRİŞİMCİLİK (3+1) 3 AKTS 3

Girişimcilik İle İlgili Kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimlerdeki Özellikler, İç ve Dış Girişimcilik, Girişimcilikteki Motivasyon, Girişimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması, Türkiye’deki Yöneticilerin Genel Özellikleri, İş Fikirleri Üretmek, İş Planı Kavramı ve Öğeleri, İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi, İş Planı İçinde Yönetim Planları, İş Planı İçinde Pazarlama Planları ve Pazar Araştırmaları, İş Planı İçinde Finans ve Üretim Planları, İş Planı Öğelerinin Pekiştirilmesine Yönelik Atelye Çalışmaları, İş Planlarının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar, Türkiye’de Girişimcilik ve İşletme Sorunları ve Çözüm Önerileri.

AEM 331 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ - II (3+3) 4 AKTS 3

Ders sorumlusunun denetiminde örnek bir ürünü tasarlanması ve projelendirilmesi; Ürünün üretim hazırlıklarının (anahtar şema, üretim resimleri formları, işlem sıra formları, delik planları, malzeme kesim listeleri, malzeme kesim planları, malzeme gider analizleri) yapılması; Örnek ürünün üretilmesi; üstyüzey işlemlerinin yapılması.

TKN 401 İŞYERİ EĞİTİMİ (3+2) 4 AKTS 18

Ahşap ürün üreten işletmelerin  farklı bölümlerinde  gözlem, analiz, sentez  yapma ve üretim süreçlerini inceleme.

AEM 402 OTOMATİK KONTROL ( 2+1) 2 AKTS 3

Otomatik kontrolda temel kavramlar, Hidrolik sistemler, hidrolik akışkanın özellikleri ve standart semboller, Hidrolik pompa ve silindirler, Yön kontrol, basınç kontrol ve akış kontrol valfleri, Hidrolik sistem devre elemanları, standart sembollerle çizilen hidrolik sistemlerin çalışma sıralarının incelenmesi, Havanın fiziksel özellikleri ve pnömatik kontrol, Pnömatik silindirler ve diğer devre elemanları, Kompresörler, hava filtreleri ve sızdırmazlık elemanları, Pnömatik devrelerde yön kontrol, basınç kontrol, ve akış kontrol valfleri, Pnömatik kontrol mantık devrelerı, standart sembollerle çizilen pnömatik devrelerin çalıştırılması.

TKN 403 STAJ (0+0) 0 AKTS 12

40 gün endüstri stajı yapılır.

AEM 404 KALİTE YÖNETİMİ (2+0) 2 AKTS 2

Kalite kavramları ve bunların tarihsel gelişimi, kalitenin boyutları, kalite maliyetleri, kalite çemberleri, kalite fonksiyon yayılımı, hata modları ve etkileri analizi, standardizayon ve kalite ilişkileri, kalite güvence, toplam kalite yönetimi, altı sigma, ISO 9000 standartları, Fonksiyonellik- dayanıklılık-güvenilirlik- emniyet- estetiklik gibi kalite unsurları açısından mobilya kalitesinin tespiti

AEM 410 ÜRETİM PLANLAMA ( 3+0) 3 AKTS 5

Ürün, üretim ve üretim planlama kavramları ve birbirleri ile ilişkileri; Hedef pazar ve analitik yöntemlerle mobilya  pazarının büyüklüğünün saptanması, Tasarım proje-üretim planlama ara kesiti ve üretim hazırlıklarının sistematik analizi;  Malzeme, işçilik, enerji, amortisman, vb. maliyetlerin sistematik analizi; Kapasite  belirleme yöntemleri ve yatırımsal kapasite seçimi; Kapasite esaslı karlılık analizleri ve kara geçiş noktası; Fabrika kuruluş yeri seçim yöntemleri ve fabrika yerinin belirlenmesi;  Metot etüdü ve iş ölçümü yoluyla mobilya üretim süreçlerinin analizi

ISG İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0) 2 AKTS 3

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve bağlı yönetmelikler; Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; Çalışma yeri ergonomisi, İş kazaları ve meslek hastalıkları; Tehlike ve risk analizleri; Acil durum planları; Mesleki örneklemeler

ISG İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II (2+0) 2 AKTS 2

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili "İş Sağlığı ve Güvenliği I" dersinin devamı niteliğindedir.

AEM 422 TASARIM-PROJE-III (2+2) 3 AKTS 4

Konut / ticari mekânlara ilişkin eylem alanlarının, donatı elemanlarının ve mimari mekânın belirlenmesi ve iç mekân tasarım projelerinin tasarımı ve sunumu.

AEM 424 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM (CAM) (1+2) 2 AKTS 4

CNC tezgahlar, uygulama alanları, yapısı, tanıtımı, mutlak artışlı programlama, M ve G kodları, çevresel ve delik tornalama, CNC freze tezgahları yapısı, tanıtımı ve programlaması, tasarımdan imalata geçiş safhası CAD/CAM ortamında tasarım ve geometrilerin tanıtılması, otomatik CNC kod türetilmesi, CAD/CAM programında simülasyon modüllerinin kullanımı.

AEM 444 MEZUNİYET PROJESİ (0+2) 1 AKTS 2

Eğitim – öğretim programında yer alan mesleki teknik – teorik uygulamalı derslerden her hangi birisine ait bir konunun incelenmesi - araştırılması tez hazırlama sistematiğine uygun olarak sunulması.

SEÇMELİ DERSLER I. GRUP DERSLERİ

AEM 315 MOBİLYA DÖŞEME TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Döşemecilik ve döşeme mobilyaları, döşeme mobilyalarının özellikleri ve hayatımızdaki yeri, Döşeme dolgu gereçleri, alet ve avadanlıkları, Döşeme işlemlerinde kullanılan makineler ve özellikleri, Döşeme cins ve teknikleri, apalet, burleli, pikeli döşemeler, Kauçuklu, sufleli döşemeler, Özel döşemeler; düğmeli, kapitoneli ve dilimli döşemeler ve diğer özel işlemler, Şilteler, duvarlı ve duvarsız şilteler, Yatak ve somya çeşitleri, uyku ve yatma problemleri, rahat ve iyi bir yatağın özellileri, Örtü, kılıf ve özellileri, Döşeme yüz kaplama maddeleri ve özellikleri (kumaş ve deriler), Döşeme yüz kaplama maddelerinin seçimi, hesaplanması, kesim tarzı, şablon çıkarma, Döşeme mobilyalarında ölçü ve norm, Karakteristik ve özel bazı döşeme mobilyaları, Maliyet ve satış hesapları, Döşemede test teknikleri ve kalite kontrol.

AEM 319 KLASİK MOBİLYA TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Mobilya tarihinde yeralan önemli mobilyaların detay resimlerinin çizim becerisini uygulamalı olarak geliştirmek. Bu çalışmalara paralel olarak farklı kültürlerin izlerini taşıyan yeni tasarımlar üzerine çalışmalar.

AEM 335 İÇ MEKAN PLANLAMASI (2+0) 2 AKTS 4

İç mekân planlaması tanımı ve kapsamı, planlamaya etki eden faktörler, planlama süreci ve evreleri, iç mekân planlaması kapsamında eylem alanlarının, donatı elemanlarının ve mimari mekânın irdelenmesi.

AEM 339 PERSPEKTİF (2+0) 2 AKTS 4

Tanım, amaç, tarihçe, sınıflandırma ve terimler. Tek noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve çam yöntemleriyle mobilya iç mekân perspektif ve uygulamaları. İki noktalı perspektif; ışınlar, uzanım ve böley yöntemleriyle mobilya ve iç mekân perspektif ve uygulamaları.

AEM 343 DİNAMİK (2+0) 2 AKTS 4

Maddesel noktanın kinematiği: düzgün doğrusal, eğrisel hareket: Maddesel noktanın kinetiği. Doğrusal ve açısal momentum. Newton' un hareket yasası. İş-enerji teoremi. Dinamik denge. Maddesel noktanın itme-momentum teoremi. Çarpışma. Katı cisimlerin çarpışma kinematiği: düzlemsel ve uzaysal. Katı cisimlerin doğrusal ve açısal momentumu.  Katı bir cismin kinetiği. Euler hareket denklemi. Katı cisim için iş-enerji ve itme-momentum teoremleri. Virtüel iş prensibi.

SEÇMELİ II DERSLERİ

AEM 334 TEKNİK İLETİŞİM (2+0) 2 AKTS 4

Genel iletişim kavramları, teknik rapor, teknik dergi makalesi, teknik öneri ve teknik yazışma, Sözlü raporlar, konferansta konuşma ve dinleme etkinliği, Bir dergiyi ve yazıyı söz sırasına koyma, grup toplantılarına ve mülakatlara taraf olarak katılma.

AEM 336 TERMODİNAMİK  (2+0) 2 AKTS 4

Birim sistemleri hakkında genel bilgiler, Termodinamikte tarifler, saf maddenin özellikleri, ideal gaz denklemleri ve bunlarla ilgili örnekler, iş ve ısı transferi hesaplanması, Termodinamiğin I. Kanunu, II. Kanunu, kapalı ve açık sistemlere uygulanışı. Entalpi, Entropi, açık sistem analizi.

AEM 338 TİCARİ YABANCI AĞAÇLAR (2+0) 2 AKTS 4

Ağaçişleri endüstrisinde yaygın kullanım alanı bulunan ancak ülkemizde yetişmeyip yurt dışından ithal edilen ticari ve endüstriyel değeri yüksek yabancı ağaçların (Limba, Apitong, Avodire, Azobe, Bubinga, Seraya, Tik, Amerikan cevizi, Wenge, Duglas göknarı, Abanoz, Karya, Hikori, İroka, Lauan, Makore, Balsa) tanıtılması, botanik sınıflandırılması, coğrafik dağılımı, teknolojik özellikleri ve kullanılma alanları.

AEM 340 AHŞAP SÜSLEME TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Mobilya ve dekorasyonda süslenmenin önemi, ahşap süsleme teknikleri, süslemede kullanılan makine ve aletlerin tanıtımı, Türk süsleme sanatı.

AEM 342 MÜZİK ALETLERİ TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Ahşap müzik aletlerinin sınıflandırılması, yapım teknikleri, süsleme teknikleri, bağlama, keman, ud, vb. müzik aletlerinin projelendirilmesi ve yapım esasları.

AEM 344 AHŞAP YAPI RESTORASYON TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Geleneksel yöntemlerle yapılmış ve günümüze kadar ulaşmış ahşap yapıların, orijinal özelliklerinin muhafaza edilerek restorasyon yapılmasında uygulanan temel prensipler.

SEÇMELİ III DERSLERİ

AEM 426 MOBİLYA TARİHİ (2+0) 2 AKTS 4

Mobilyanın tarihi gelişimi, mobilya yapımında uygulanan konstrüksiyon çeşitleri, kullanılan ahşap, metal, kumaş malzeme ve aksesuarlar. Çağlara göre mobilya stillerinin incelenmesi. Antik Mısır, Yunan, Mezopotamya, Roma, Gotik, Rönesans,Barok, XV-XVI Louis, Heppleulute, Sheraton, Adam, Chippendale, Empire, Fransız ve Amerikan mobilyalarının özellikleri. Süsleme biçimleri ve uygulama yöntemleri. Mobilya ve mimari devirlerin etkileşimleri. Bu etkileşimde önemli olan etkenler mobilya ve mimaride kullanılan terimler.

AEM 428 AHŞAP ÜRÜN PAZARLAMASI (2+0) 2 AKTS 4

Pazarlama konusu ve kapsamı; Pazarlamanın gelişimi; Pazarlamada etkili olan mikro ve makro çevre faktörleri; Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; Tüketici pazarları ve tüketici davranışları; Endüstriyel pazarlar; Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi; Pazarlama karması unsurları; Ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım ile ilgili stratejik planlama; Pazarlama yönetiminde organizasyon; Uluslararası  pazarlama.

AEM 430 AHŞAP EV ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Ahşap ev üretiminin tarihi gelişimi, Ahşap ev üretim tekniklerinin tanıtımı, Ahşap ev üretiminde kullanılan malzemeler ve birleşim şekilleri, Ahşap ev üretiminde prefabrikasyon süreci, Ahşap ev temel ve ön hazırlıkları, Ahşap ev montajı.

AEM 432 AHŞAP DENİZ ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ (2+0) 2 AKTS 4

Ahşap yat üretiminin tarihi gelişimi, Ahşap yat üretim tekniklerinin tanıtımı, Ahşap yat üretiminde kullanılan malzemeler ve konstrüksiyonlar, Ahşap yat projelendirme ve üretim süreci.

AEM 434 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME (2+0) 2 AKTS 4

Giriş ve genel bilgiler; Yenilik ve yeni ürün kavramının detaylı analizi; Yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları: fikir yaratma, fikir ayıklama, kavram (konsept) geliştirme ve konsept testleri; pazarlama stratejisi seçimi, işletme analizi, projelendirme ve prototip yapımı, pazar testleri, ticarileştirme; Ürün yaşam döngüsü sürecinde yeni ürün stratejileri; Yeni ürün ve ambalajlama stratejileri; özgün mobilya tasarım çalışmaları ve prototip yapımı; Sunum.